29025 Ukraine Khmelnytskyi, Shukhevych str., 8 Mon-Fri: 8:00-17:00