8/7G R.Shukhevych str., Khmelnytskyi Ukraine 29025 Mon-Fri: 8:00-17:00